Ayisyen frem yo, pwoblem yo anpil, men solisyon yo la, se batay poun batay. – kerlenstilus

0
79

 

Konpatriyot mwen yo, bagay yo difisil e yo gen pou yo vin pi difisil toujou. Pa bliye ke n ap goumen kont malfekte, asasen ki itilize divizyon, rayisman pou kenbe nou nan goumen ap pwop tet nou e pwop fre nou. N ap goumen ak yon gwoup neg ki se gwo tonton save ki gen gwo pozisyon nan inivesite nan monn nan k ap mennen yon gwoup pwofesyonel ak analfabet fonksyonel pou yo fe yo matirize pep la. Jodi a, nou konnen akle kiyes ki enmi nou. Enmi nimewo 1 se gwo tonton peyi nan monn nan ki vle vole riches tout ti peyi genyen e ki vle touye tout moun ki vle reziste ak yo e k ap denonse zak malonet sa yo. Enmi pep Ayisyen an se moun ki kwe e k ap itilize eksplwatasyon pou yo fe lajan e domine moun tout kote. Enmi pep ayisyen an se yon paket moun ki soti lot kote e ki rive gen monopol ekonomik lan ki anpeche konpetisyon nomal fet, ki pa vle peye taks, k ap vann dwog, k ap fe kontrebann, k ap vann pati nan ko moun, k ap vann zam ki kontwole leta epi ki pran poz se biznismann yo ye.

Enmi pep ayisyen an se yon bann moun ki sot nan mas pep la ki al lekol, ki konn li byen, k ap benefisye de ti zo gwo peyi yo lage ate ba yo, k ap pran lajan nan men gwo tonton biznismenn nou sot site anle a pou femen je yo sou zak malonet k ap pase nan peyi a. Enmi pep ayisyen an se yon bann lide relijye ki se fo lide ki pap swiv doktrin Jezikri kite a vre, men k ap preche yon paket pawol dwategoch ki lage pep Bondye a nan konfizyon. Enmi pep ayisyen an se moun ki te bay lod pou touye Desalin, papa nasyon an; moun ki te egzekite lod sa: Petion, Rigaud, Jeneral Vaval ak tout lot gwo ofisye milat ak nwa ki te vle pran tout sa kolon franse yo te kite pou yo selman. Enmi pep ayisyen an se tout moun ki ap bay pep la manti sou sitiyasyon l ap viv. Enmi pep ayisyen an, se yon bann jounalis k ap vann mikwo yo bay moun ki ka peye yo pou fe pep la pe, fe presyon sou li, simen konfizyon e bay manti. Enmi pep ayisyen an se tout moun ki pran poz yo renmen Ayiti ak pep ayisyen epi ki mande pouvwa pou yo ka fe kob, kolabore ak blan ki rayi nou paske nou te kanpe an 1804 poun viv lib.

Enmi pep ayisyen an se entelektyel, moun ki konn li byen ki pa vle pataje konesans yo ak mas pep la ki nan fe nwa ki pa konprann kijan pou l oganize l pou l viv. Enmi pep ayisyen an se tout moun ki ka manje e ki di ki mele yo ak moun ki pa ka manje. Enmi pep ayisyen se tout moun ki chwazi vin eksplwate peyi a, fe kob epi vire do yo ale, oswa al sere l lot bo dlo. Enmi pep ayisyen an se pwop pitit peyi a k ap pran zam nan men biznismenn, politisyen pou simaye la twoublayi. Enmi pep ayisyen an, se moun ki gen bon konprann, ki we se rasis, se foli grande, foli pouvwa, mechanste yon gwoup moun ki vle gen tout pou yo ki deside pase diyite pitit Desalin yo anba pye, men ki vle fe moun konprann se parese pep la parese, se li ki met tet li nan mize. Enmi pep ayisyen an, se moun ki rayi moun, ki egri ki jalou e k ap itilize tout mwayen pou yo touye moun ki onet, ki vle chanjman, ki vle bay malere yon lavi miyo.

Nou indatifye tout enmi yo, nou konn non yo, nou konn kote yo rete, nou konn tout sa yo fe. Men, n ap netralize yo grenn pa grenn. Se pa ak fos nou n ap goumen, men se lespri zanset yo, se Lespri Sen an, se Bondye ki se Granmet ki bay lavi, se Jezikri, se gwo tonton limye ki se sous kreyasyon linive ki pemet nou reziste e ki bann fos poun denonse, goumen ak travay pou yon lot Ayiti. Frem, sem, depiw we e konprann ke Ayiti pa ka ret konsa; Ayisyen pa ka viv konsa, se kew gen limye na kew, ou gen lanmou nan kew. Jodia, fok nou tout ki vle chanjman rasanble, koumanse pale pawol pozitif, pawol chanjman. Fok nou tout ki vle Ayiti transfome mande Granmet la ki anndan nou chak e ki nan tout bagay ki egziste poul bannou fos, kouraj, pwoteksyon ak mwayen pou nou ka itilize konesans nou, savwafe nou ak tout sa nou genyen poun met tet ansanm, preche ak viv lanmou e kreye yon lot peyi.

Ou menm k ap fe sak byen, ou menm ki pap vole, ou menm ki pa nan bay manti pou fe lajan, ou menm ki pa trayi moun ak peyi w, se pou w fome imaj yon lot Ayiti tou nef nan lespri w epi pwojte l nan kosmos la; se pou w repete chak jou ke Ayiti gen pou l vin bel epi di kijan ou menm w ap kontribiye pou l vin bel la. Nou gen tout sa nou bezwen pou peyi a konstwi, men jodi a mechan yo, asasen yo, machann mikwo yo kanpe an kwa yo di pep la pap delivre. Men, nou konnen sak gentan deside nan monn astral, monn envizib, malfekte pa ka defet li. Ann pran priye Boukmann lan, annou resite li chak jou pou n mande Bondye ki kreye nou, pou l mache ak nou pou l pemet nou triyonfe sou tout enmi peyi Dayiti. Ann di Bondye mesi ki lage mechan yo nan konfizyon jou sa yo la, ki fe yo ap joure antre yo pou yo ka gen pouvwa pou yo kontinye fe lajan. Ann di Bondye mesi paske li pemet fanm ak gason ki gen kouraj koumanse leve kanpe pou preche lanmou, rekonsilyasyon ak pale pawol devlopman.

Nou di Bondye mesi pou mouvman sa Desalin, Kapwa Lamo, Kristof ak lot gwo gason te deklannche ki pemet ke nan chak jenerasyon toujou gen potomitan ki pou kanpe pou mande chanjman ki kanpe pou pale pawol libete, lanmou. Nou kwe ak tout fos nanm nou ke 2030 pap rive pou Ayiti pa soti nan twou. N ap itilize tout san genyen, tout zam nou genyen pou sa fet. Nou konnen enmi yo pwisan e yo mechan paske yo anndan nan pwop kay nou e yo deyo y ap siveye tout sa n ap fe. Men, kom pawol la di: Bondye pi fo.

Bondye papa, mwen di w mesi pou kouraj ou banmwen pou m reziste, pou m pa entimide, pou m pa pran presyon. Maten 24 Me sa, mwen mande w pou al kraze tout chanm, tout loj, tout pale, tout kote enmi an ap fe maji pou zonbifye Ayisyen e kenbe Ayiti nan fatra. Senye Bondye mwen, menm jan ou pwoteje m depi 7 tan k ap ekri pou denonse dezod k ap fet nan peyi a e pou pale pawol nef pou chanjman, se konsa tou nou konnen ou ka pwoteje fre nou yo ki anndan peyi a ki vle goumen, men ki gen laperez. Letenel tout lame yo, fe machann mikwo yo tonbe depale pou yo rakonte ki mal yo fe e y ap kontinye fe pep la. Fe fo lide yo ki gen 50 tan, 40 tan, 30 tan, 20 tan, 10 zan k ap pase pep la nan betiz pete kouri e pran depale pou yo di ki mal yo fe. Bondye papa Desalin nan, ou menm ki pa ipokrit, ou menm ki bannou entelijans, pemet nou jwenn fos Papa Desalin nan, fos Wa Kritstof, fos vanyan gason Kapwa Lamo poun ka goumen ak tout enmi nou yo.

Senye, nou santi n ap febli, nou mande w fos. Nou konnen batay la se yon batay mistik, se yon batay espirityel, men nou rete kwe, menm jan ou te bay zanset nou yo fos pou yo mete tet ansanm e goumen soti 1791 rive premye Janvye 1804, se konsa tou, w ap bannou fos ak kouraj, nou menm ki nan jenerasyon sa pou n ka leve kanpe pou n pot chanjman pou Ayiti. Lyon Jida a, ou menm k ap pwoteje nou, pa kite nou fe manti sou moun, pa kite nou lonje dwet sou inosan; men bann bon sans pou n ka idantifye enmi yo, sitou machann mikwo yo e lonje dwet sou yo pou tout moun ka we yo. Papa, nou kite kabann nou pou n kriye ba ou paske n ap soufri, pep ayisyen ap soufri; lavi nou difisil. N ap priye w pou chanje ke woch Ayisyen genyen pou w fe yo viv nan lanmou, nan respe youn pou lot e pou yo retounen ak pratik konbit, solidarite. Senye deviz nou se Libete, Egalite, Fratenite; pemet ke nou viv tankou fre ak se tout bon vre, pou nou kolabore youn ak lot pou nou fe kichoy ansanm k ap bon pou peyi a.

Senye, li fe nwa anpil, men nou gen asirans ke li pral jou nan yon ti kade. Bannou fos pou n kenbe lespwa vivan; pa kite nou dekouraje. Granm maten sa, al pale ak tout bon lide w ap prepare ki pou fe pati ekip ki pral mete peyi sa sou pye. Bay savan, entelektyel ak pwofesyonel ke w deja chwazi plis entelijans pou yo ka kanpe devan enmi an pou yo goumen ak travay. Bondye papa, se pa nou k ap chwazi solda yo pou lame ki pou kanpe pou goumen ak fos fenwa yo. Se ou ki chwazi e ki ap fome solda yo. Bannou pasyans pou n tann ou e pou n kontinye kwe ke w ap debloke n kote n bloke.

Senye, nou di w mesi pou Edouard Galeano, Noam Chomsky, Laurent Dubois, Frederick Douglas, Hugo Chavez , Fidel Castro ak tout lot lide, entelektyel ki gen kouraj pou denonse Loksidan ki fe riches li sou esklavaj, eksplwate moun ak fe krim, e ki kenbe Ayiti nan enstabilite. Ayiti gen anpil zanmi nan tout monn nan; nou mande w pou w pwoteje tout zanmi Ayiti yo e pemet yo kontinye goumen bo kote nou. Senye, nou konnen nou pap wont paske pa gen moun ki janm mache ave w ki wont. Ouve je enkredil k ap voye woch sou nou yo pou yo ka konprann konba nou e pou yo ka pote kontribisyon pa yo. Senye, fe glwa ou eklate nan peyi Dayiti. Pemet pep ayisyen konprann ke li gen met, ke Ayisyen konprann ke yo pa ka kontinye viv nan rayisman ak divizyon.

Bannou fos ak kouraj pou nou ka li plis chak jou, ekri chak jou e nouri bon jan lide ki ka pemet nou avanse nan konba sa ki difisil anpil. Nou di w mesi pou tout sa w ap fe anvan mwa Me a fini, pandan mwa Jwen an, pandan mwa Jiye a, pandan mwa Dout la. Senye, ane sa nou ta swete e n ap mande pou bannou yon bel zetren; Nou ta vle we bandi legal jete zam yo epi kouri. Nou konnen sa posib e n ap tann mirak sa. Pa kite Ayisyen dekouraje pou yo lage nan tiye tet yo. Kontinye ba yo kouraj pou yo ka goumen ak lavi. Papa, kouvri nou nan somey nou, fe nou we nan rev nou, paradi sa ke w ap prepare pou nou. Nou konnen se malfekte k ap domine monn sa, men n konnen w ap delivre nou anba men yo.

Senye, netralize tout malfekte e pa kite nou pedi fokis sou batay n ap mennen pou pep ou k ap soufri, pou jenes peyi Dayiti ki bezwen viv nan pwopte, lajwa. Senye, Core Groupe la, Blan meriken, kidnape yo, asasen yo, kadejake ak tout moun k ap pwoteje yo e k ap defann yo nan men w. Metrize yo. Kontinye fe kichoy pou nou papa. Pemet ke nou itilize konesans nou, tout kapasite nou pou nou fe rev Desalin ak Kristof te genyen pou peyi a, pou tout Ayisyen an materyalize. Viv la vi, viv lanmou, viv pwogre, viv libete, Viv Ayiti!

Mesi pou lavi Senye papa!

Kerlens Tilus 05/24/2019
snel76_2000@yahoo.com
Tel: 631-639-0844

KERLENS TILUS

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here